วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วย  Alphabets   เรื่อง  My Alphabets 
รหัส ชื่อรายวิชา   11101  ภาษาอังกฤษ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่    1         ภาคเรียนที่  1                   เวลา      1   ชั่วโมง
ผู้สอน  นางสาวมาลินี      วิศิษฏ์โสทร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  24    สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1.สาระสำคัญ
1.  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
2.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด
   1.1 ป. 1/2    ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
1.    นักเรียนสามารถระบุตัวอักษร A – Z ได้ถูกต้อง
2.    นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
                ความรู้
                           -  อักษรภาษาอังกฤษ
         ทักษะกระบวนการ
               -  การระตัวอักษรภาษาอังกฤษ
5. ความเข้าใจที่คงทน
                        -  สามารถระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษได้
6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน  10  นาที
1. ครูและนักเรียนสนทนาทักทายกันในวาระเปิดเทอมใหม่ คุณครูแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ และแปลให้นักเรียน
ฟัง  จากนั้นให้นักเรียนออกเสียงประโยค My name is ……..แล้วให้นักเรียนคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วพูดตามครูว่า
My name is (ชื่อของนักเรียนคนที่ลุกขึ้นยืน.) จากนั้นครูชี้ไปที่นักเรียนคนไหน คนนั้นยืนขึ้นแล้วบอกชื่อตนเอง
My name is……………  จนครบทุกคน
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมที่ 1  เรื่อง My alphabets  (1  ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ 1
1.  ขั้นนำ
                1.  นักเรียนฟังเพลง ABC’ S Song ทำนองที่ครูถนัด จากแผนภูมิเพลงหรือใบความรู้ที่ 1โดยครูร้องให้ฟัง 2-3
เที่ยว หรือฟังเพลงจาก CD แล้วนักเรียนร้องตาม
               2.  นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง A-Z ตามครูจากแผนภูมิเพลงที่ครูติดบนกระดาน 2-3 ครั้ง
2.  ขั้นสอน
              3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอ่านออกเสียงตัวอักษร A-Z จากแผนภูมิเพลง  โดยนักเรียนที่สมัครใจ เป็นผู้นำในการ
อ่านออกเสียง 2 - 3 ครั้ง
             4.  ครูชูบัตรอักษรภาษาอังกฤษ Aa  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าตัวอักษรอะไร เป็นกลุ่มและรายบุคคลด้วย
ประโยค  What letter is this?    This is  Aa.  (Bb, Cc,…)    นักเรียนอ่านประโยคตามครู
            5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรอักษรภาษาอังกฤษ 4-5 บัตร ฝึกถามด้วยประโยค  What letter is this? 
This is  Aa.  (Bb, Cc,…) ช่วยกันเรียงอักษรตามลำดับ และอ่านออกเสียงพร้อมกัน
3.  ขั้นสรุป
           6.  แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ยืนเป็น 2 แถว เล่นเกม Touch Me! โดยปฏิบัติดังนี้
                  6.1  นักเรียนอาสาสมัครกลุ่มละ 1 คน ไปเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษบนกระดานคนละ 5- 6 ตัว ครูให้นักเรียน
ออกเสียงตัวอักษรตามครูทีละ 1 ตัว 
                 6.2  ครูออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดตัวหนึ่ง นักเรียนตัวแทนแถวหน้าออกไปแตะอักษร ภาษาอังกฤษที่
ครูอ่านออกเสียงก่อนได้คะแนน และให้เพื่อนๆ ทั้งห้องออกเสียงตามกลุ่มที่ได้คะแนนมาก เรียกว่า The winner
           7.  นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงาน Worksheet 1
The  Alphabet  Song
A   B   C   D   E   F   G                                      H   I   J   K  L   M   N   O   P
Q R S      T U V     W X Y  Z .                       Now  I know  my ABC
Next time won’t you sing with me.
Worksheet 1 ( English Letters)
1.  เรียงอักษรตามลำดับก่อนหลัง
ตัวอย่าง          


D             B             C        A
A         B       C     D   


1
   K           L      J

2
   Y     X      Z    

3
   M    O     N 2.  ให้เติมตัวอักษร ที่หายไปให้เป็นไปตามลำดับ
1.              A          B            _              D             _              F            
2.            _              P             Q            _              S             T

Name    …………………………….…………….………………………………..Pratom  1

กิจกรรมรวบยอด
1.  นักเรียนทำใบงาน ที่ 1
2.  ครูเฉลยและบอกคะแนน

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
-          แผนภูมิเพลง
-     Worksheet 1 English Letters
8. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากการตรวจใบงาน(ผลงาน,แบบฝึกหัด)
3. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
1. แบบประเมินความรับผิดชอบ
2. แบบประเมินจากการตรวจใบงาน(ผลงาน , แบบฝึกหัด)
การประเมินผลรวบยอด
                ชิ้นงาน
ผลงานชิ้นที่ 1 English Letters
                ภาระงาน
นักเรียนสามารถระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษได้


                                            การประเมิน

ประเด็น
 การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก ( 4 )
ดี ( 3 )
พอใช้ ( 2 )
ปรับปรุง ( 1 )
การพูด
สามารถระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้ อย่างถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
สามารถระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 70-79
สามารถระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 40-69
สามารถระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องร้อยละ 40


แบบประเมินการพูด
ชื่อ -  นามสกุล
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1


เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ  4   =  ดีมาก
ระดับ  3  = ดี
ระดับ  2  = พอใช้
ระดับ  1  =ปรับปรุง
                               
                                                      การประเมินความรับผิดชอบ
ชื่อ - นามสกุล
ประเด็นการประเมิน
ส่งงานตรงเวลา  ทุกครั้ง 
 (2)
ส่งงาน
 ไม่ตรงเวลา         (1)
ไม่ส่งงาน
(0)เกณฑ์การประเมิน
ระดับ  ดี   =  2
ระดับ  ปานกลาง  = 1
ระดับ  ปรับปรุง  = 0
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น